กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์ : 

ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : 

ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก : 

10 พฤษภาคม 2559

วันที่แก้ไขข้อมูล Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 

10 กันยายน 2559

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ : 

16 มีนาคม 2560

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 

22 มีนาคม 2560

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 

29 มีนาคม 2560

ประเภทหลักทรัพย์ : 

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย : 

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน / ผู้ควบคุม : 

(1) เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / ประเสริฐ ตันตยาวิทย์
(2) ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) / วิรัช มรกตกาล
(3) ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) / ดารณี อร่ามพรกุล


แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์แสดงข้อมูล 2 ช่อง คือ

Filing ฉบับแรก : แบบ filing ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน (“FA”) ยื่นครั้งแรก

Filing ฉบับนับ 1 / Filing ฉบับมีผลใช้บังคับ : แบบ filing ซึ่ง FA ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่มีสาระสำคัญในส่วนต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศแล้ว ยกเว้นข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ที่ยังไม่สมบูรณ์ / ส่วนแบบ filing ฉบับมีผลใช้บังคับ เป็นแบบ filing ซึ่ง FA ได้เพิ่มเติมข้อมูลทุกส่วนครบถ้วนแล้ว

หัวข้อ
 
Filing ฉบับแรก
 
Filing ฉบับนับ 1 / Filing ฉบับมีผลใช้บังคับ
 
 
*download all files
*download all files
ปกหน้า
10 พฤษภาคม 2559  16 มีนาคม 2560 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
10 พฤษภาคม 2559  16 มีนาคม 2560 
ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน
10 พฤษภาคม 2559  16 มีนาคม 2560 
ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ
   
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
10 พฤษภาคม 2559  16 มีนาคม 2560 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
10 พฤษภาคม 2559  16 มีนาคม 2560 
ปัจจัยความเสี่ยง
10 พฤษภาคม 2559  16 มีนาคม 2560 
การวิจัยและพัฒนา
10 พฤษภาคม 2559  16 มีนาคม 2560 
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
10 พฤษภาคม 2559  16 มีนาคม 2560 
โครงการในอนาคต
10 พฤษภาคม 2559  16 มีนาคม 2560 
ข้อพิพาททางกฎหมาย
10 พฤษภาคม 2559  16 มีนาคม 2560 
ข้อมูลสำคัญอื่น
10 พฤษภาคม 2559  16 มีนาคม 2560 
ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
   
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
10 พฤษภาคม 2559  16 มีนาคม 2560 
โครงสร้างการจัดการ
10 พฤษภาคม 2559  16 มีนาคม 2560 
การกำกับดูแลกิจการ
10 พฤษภาคม 2559  16 มีนาคม 2560 
ความรับผิดชอบต่อสังคม
10 พฤษภาคม 2559  16 มีนาคม 2560 
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
10 พฤษภาคม 2559  16 มีนาคม 2560 
รายการระหว่างกัน
10 พฤษภาคม 2559  16 มีนาคม 2560 
ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
   
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
10 พฤษภาคม 2559  16 มีนาคม 2560 
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
10 พฤษภาคม 2559  16 มีนาคม 2560 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
   
รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
10 พฤษภาคม 2559  16 มีนาคม 2560 
ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
10 พฤษภาคม 2559  16 มีนาคม 2560 
ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
10 พฤษภาคม 2559  16 มีนาคม 2560 
ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
10 พฤษภาคม 2559  16 มีนาคม 2560 
ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
10 พฤษภาคม 2559  16 มีนาคม 2560 
การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร
10 พฤษภาคม 2559  16 มีนาคม 2560 
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
10 พฤษภาคม 2559  16 มีนาคม 2560 
เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
10 พฤษภาคม 2559  16 มีนาคม 2560 
เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
10 พฤษภาคม 2559  16 มีนาคม 2560 
เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
10 พฤษภาคม 2559  16 มีนาคม 2560 
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2558)
10 พฤษภาคม 2559  16 มีนาคม 2560 
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2557)
10 พฤษภาคม 2559  16 มีนาคม 2560 
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2556)
10 พฤษภาคม 2559  10 กันยายน 2559 
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559)
10 กันยายน 2559 
เอกสารแนบ 1(แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน)
10 พฤษภาคม 2559  16 มีนาคม 2560 
เอกสารแนบ 2(รายงานการวิจัยทางการตลาดแบบอิสระ เพื่อการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) สำหรับบริษัทฯ โดย AWR Lloy)
10 พฤษภาคม 2559  16 มีนาคม 2560 
เอกสารแนบ 3(งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2559)
16 มีนาคม 2560 

สรุปคำถามจากสำนักงาน และคำชี้แจงจากบริษัท / FA
กรณีสำนักงานมีประเด็นคำถามเพิ่มเติม (นอกเหนือจากคำถามที่สำนักงานได้มีคำถาม และ บริษัท หรือ FA ได้ตอบคำถามและอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมตามประเด็นคำถามดังกล่าว ในแบบ filing version มี highlight และคำอธิบายแล้ว) และ บริษัท หรือ FA ไม่แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในแบบ filing
Q : คำถามจากสำนักงาน - ไม่มี - 
A : คำชี้แจงจากบริษัท - ไม่มี -