กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์ : 

เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : 

เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก : 

15 กันยายน 2557

วันที่แก้ไขข้อมูล Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 

25 พฤศจิกายน 2557

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ : 

12 ธันวาคม 2557

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 

15 ธันวาคม 2557

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 

17 ธันวาคม 2557

ประเภทหลักทรัพย์ : 

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย : 

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน / ผู้ควบคุม : 

(1) แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด / สมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร


แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์แสดงข้อมูล 2 ช่อง คือ

Filing ฉบับแรก : แบบ filing ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน (“FA”) ยื่นครั้งแรก

Filing ฉบับนับ 1 / Filing ฉบับมีผลใช้บังคับ : แบบ filing ซึ่ง FA ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่มีสาระสำคัญในส่วนต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศแล้ว ยกเว้นข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ที่ยังไม่สมบูรณ์ / ส่วนแบบ filing ฉบับมีผลใช้บังคับ เป็นแบบ filing ซึ่ง FA ได้เพิ่มเติมข้อมูลทุกส่วนครบถ้วนแล้ว

หัวข้อ
 
Filing ฉบับแรก
 
Filing ฉบับนับ 1 / Filing ฉบับมีผลใช้บังคับ
 
 
*download all files
*download all files
ปกหน้า
15 กันยายน 2557  12 ธันวาคม 2557 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
15 กันยายน 2557  12 ธันวาคม 2557 
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
   
ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน
15 กันยายน 2557  12 ธันวาคม 2557 
ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ
   
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
15 กันยายน 2557  12 ธันวาคม 2557 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
15 กันยายน 2557  12 ธันวาคม 2557 
ปัจจัยความเสี่ยง
15 กันยายน 2557  12 ธันวาคม 2557 
การวิจัยและพัฒนา
15 กันยายน 2557  12 ธันวาคม 2557 
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
15 กันยายน 2557  12 ธันวาคม 2557 
โครงการในอนาคต
15 กันยายน 2557  12 ธันวาคม 2557 
ข้อพิพาททางกฎหมาย
15 กันยายน 2557  12 ธันวาคม 2557 
ข้อมูลสำคัญอื่น
15 กันยายน 2557  12 ธันวาคม 2557 
ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
   
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
15 กันยายน 2557  12 ธันวาคม 2557 
โครงสร้างการจัดการ
15 กันยายน 2557  12 ธันวาคม 2557 
การกำกับดูแลกิจการ
15 กันยายน 2557  12 ธันวาคม 2557 
ความรับผิดชอบต่อสังคม
15 กันยายน 2557  12 ธันวาคม 2557 
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
15 กันยายน 2557  12 ธันวาคม 2557 
รายการระหว่างกัน
15 กันยายน 2557  12 ธันวาคม 2557 
ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
   
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
15 กันยายน 2557  12 ธันวาคม 2557 
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
15 กันยายน 2557  12 ธันวาคม 2557 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
   
รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
15 กันยายน 2557  12 ธันวาคม 2557 
ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
15 กันยายน 2557  12 ธันวาคม 2557 
ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
15 กันยายน 2557  12 ธันวาคม 2557 
ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
15 กันยายน 2557  12 ธันวาคม 2557 
ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
15 กันยายน 2557  12 ธันวาคม 2557 
การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร
15 กันยายน 2557  12 ธันวาคม 2557 
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
15 กันยายน 2557  15 กันยายน 2557 
เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
15 กันยายน 2557  12 ธันวาคม 2557 
เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
15 กันยายน 2557  15 กันยายน 2557 
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ไตรมาส 2 ปี 2557)
15 กันยายน 2557  15 กันยายน 2557 
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2556)
15 กันยายน 2557  15 กันยายน 2557 
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2555)
15 กันยายน 2557  15 กันยายน 2557 
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2554)
15 กันยายน 2557  15 กันยายน 2557 
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ไตรมาส 3 ปี 2557)
12 ธันวาคม 2557 
เอกสารแนบ 1(แบบประเมินความเพียงพอระบบควบคุมภายใน)
15 กันยายน 2557  15 กันยายน 2557 

สรุปคำถามจากสำนักงาน และคำชี้แจงจากบริษัท / FA
กรณีสำนักงานมีประเด็นคำถามเพิ่มเติม (นอกเหนือจากคำถามที่สำนักงานได้มีคำถาม และ บริษัท หรือ FA ได้ตอบคำถามและอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมตามประเด็นคำถามดังกล่าว ในแบบ filing version มี highlight และคำอธิบายแล้ว) และ บริษัท หรือ FA ไม่แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในแบบ filing
Q : คำถามจากสำนักงาน - ไม่มี - 
A : คำชี้แจงจากบริษัท - ไม่มี -