กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

7 กันยายน 2553

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

9 พฤษภาคม 2554

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

18 พฤษภาคม 2554

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

25 พฤษภาคม 2554

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

12 พฤษภาคม 2554

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

12 พฤษภาคม 2554

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

7 กันยายน 2553

        ปัจจัยความเสี่ยง

12 พฤษภาคม 2554

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

12 พฤษภาคม 2554

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

12 พฤษภาคม 2554

        การวิจัยและพัฒนา

12 พฤษภาคม 2554

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

12 พฤษภาคม 2554

        โครงการในอนาคต

12 พฤษภาคม 2554

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

12 พฤษภาคม 2554

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

12 พฤษภาคม 2554

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

12 พฤษภาคม 2554

        การควบคุมภายใน

12 พฤษภาคม 2554

        รายการระหว่างกัน

12 พฤษภาคม 2554

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

12 พฤษภาคม 2554

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

12 พฤษภาคม 2554

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

12 พฤษภาคม 2554

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

12 พฤษภาคม 2554

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

7 กันยายน 2553
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2551) 7 กันยายน 2553
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2552) 7 กันยายน 2553
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2553) 21 มีนาคม 2554