กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

30 สิงหาคม 2553

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

18 พฤศจิกายน 2553

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

22 พฤศจิกายน 2553

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

24 พฤศจิกายน 2553

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

18 พฤศจิกายน 2553

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

18 พฤศจิกายน 2553

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

18 พฤศจิกายน 2553

        ปัจจัยความเสี่ยง

18 พฤศจิกายน 2553

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

11 พฤศจิกายน 2553

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

11 พฤศจิกายน 2553

        การวิจัยและพัฒนา

11 พฤศจิกายน 2553

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

11 พฤศจิกายน 2553

        โครงการในอนาคต

22 พฤศจิกายน 2553

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

11 พฤศจิกายน 2553

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

11 พฤศจิกายน 2553

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

11 พฤศจิกายน 2553

        การควบคุมภายใน

11 พฤศจิกายน 2553

        รายการระหว่างกัน

11 พฤศจิกายน 2553

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

18 พฤศจิกายน 2553

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

11 พฤศจิกายน 2553

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

18 พฤศจิกายน 2553

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

30 สิงหาคม 2553

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

30 สิงหาคม 2553

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

30 สิงหาคม 2553

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

30 สิงหาคม 2553
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553) 18 พฤศจิกายน 2553
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2552) 30 สิงหาคม 2553
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2551) 30 สิงหาคม 2553
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2550) 30 สิงหาคม 2553