กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

11 พฤษภาคม 2553

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

24 กันยายน 2553

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

30 กันยายน 2553

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

4 ตุลาคม 2553

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

แอดไวเซอรี่ พลัส บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

24 กันยายน 2553

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

24 กันยายน 2553

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

23 กันยายน 2553

        ปัจจัยความเสี่ยง

23 กันยายน 2553

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

23 กันยายน 2553

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

23 กันยายน 2553

        การวิจัยและพัฒนา

23 กันยายน 2553

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

23 กันยายน 2553

        โครงการในอนาคต

23 กันยายน 2553

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

23 กันยายน 2553

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

23 กันยายน 2553

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

23 กันยายน 2553

        การควบคุมภายใน

23 กันยายน 2553

        รายการระหว่างกัน

23 กันยายน 2553

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

23 กันยายน 2553

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

23 กันยายน 2553

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

23 กันยายน 2553

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

23 กันยายน 2553

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

23 กันยายน 2553

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

23 กันยายน 2553
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2550) 23 กันยายน 2553
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2551) 23 กันยายน 2553
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2552) 23 กันยายน 2553
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2553) 23 กันยายน 2553