กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

28 ธันวาคม 2552

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

28 กรกฎาคม 2553

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

30 กรกฎาคม 2553

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

3 สิงหาคม 2553

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

เคที ซีมิโก้ บล.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

28 กรกฎาคม 2553

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

28 กรกฎาคม 2553

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

28 กรกฎาคม 2553

        ปัจจัยความเสี่ยง

28 กรกฎาคม 2553

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

28 กรกฎาคม 2553

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

28 กรกฎาคม 2553

        การวิจัยและพัฒนา

28 กรกฎาคม 2553

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

28 กรกฎาคม 2553

        โครงการในอนาคต

28 กรกฎาคม 2553

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

28 กรกฎาคม 2553

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

28 กรกฎาคม 2553

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

28 กรกฎาคม 2553

        การควบคุมภายใน

28 กรกฎาคม 2553

        รายการระหว่างกัน

28 กรกฎาคม 2553

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

28 กรกฎาคม 2553

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

28 กรกฎาคม 2553

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

28 กรกฎาคม 2553

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

28 กรกฎาคม 2553

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

28 กรกฎาคม 2553

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

20 กรกฎาคม 2553
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(31 ธันวาคม 2550) 31 สิงหาคม 2553
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(31 ธันวาคม 2551) 31 สิงหาคม 2553
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(31 ธันวาคม 2552) 31 สิงหาคม 2553
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(31 มีนาคม 2553) 31 สิงหาคม 2553