กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

19 สิงหาคม 2552

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

7 พฤษภาคม 2553

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

11 พฤษภาคม 2553

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

13 พฤษภาคม 2553

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

10 พฤษภาคม 2553

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

10 พฤษภาคม 2553

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

20 สิงหาคม 2552

        ปัจจัยความเสี่ยง

10 พฤษภาคม 2553

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

10 พฤษภาคม 2553

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

10 พฤษภาคม 2553

        การวิจัยและพัฒนา

10 พฤษภาคม 2553

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

10 พฤษภาคม 2553

        โครงการในอนาคต

10 พฤษภาคม 2553

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

10 พฤษภาคม 2553

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

10 พฤษภาคม 2553

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

10 พฤษภาคม 2553

        การควบคุมภายใน

10 พฤษภาคม 2553

        รายการระหว่างกัน

10 พฤษภาคม 2553

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

10 พฤษภาคม 2553

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

10 พฤษภาคม 2553

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

10 พฤษภาคม 2553

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

10 พฤษภาคม 2553

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

10 พฤษภาคม 2553
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552) 10 พฤษภาคม 2553
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551) 10 พฤษภาคม 2553
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550) 10 พฤษภาคม 2553
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ) 28 สิงหาคม 2552