กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

30 เมษายน 2552

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

15 ตุลาคม 2553

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

1 พฤศจิกายน 2553

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

3 พฤศจิกายน 2553

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) บล.บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

15 ตุลาคม 2553

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

15 ตุลาคม 2553

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

15 ตุลาคม 2553

        ปัจจัยความเสี่ยง

15 ตุลาคม 2553

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

15 ตุลาคม 2553

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

15 ตุลาคม 2553

        การวิจัยและพัฒนา

15 ตุลาคม 2553

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

15 ตุลาคม 2553

        โครงการในอนาคต

15 ตุลาคม 2553

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

15 ตุลาคม 2553

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

15 ตุลาคม 2553

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

15 ตุลาคม 2553

        การควบคุมภายใน

15 ตุลาคม 2553

        รายการระหว่างกัน

15 ตุลาคม 2553

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

15 ตุลาคม 2553

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

15 ตุลาคม 2553

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

15 ตุลาคม 2553

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

15 ตุลาคม 2553

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

9 เมษายน 2553

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

30 เมษายน 2552
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2549 - 2550) 30 เมษายน 2552
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2550 - 2551) 2 ตุลาคม 2552
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2551 - 2552) 9 เมษายน 2553
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ไตรมาส 2 ปี 2553) 28 กันยายน 2553