กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

5 กันยายน 2550

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

14 มกราคม 2551

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

15 มกราคม 2551

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

17 มกราคม 2551

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

ซีมิโก้ บล.บมจ.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

14 มกราคม 2551

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

14 มกราคม 2551

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

14 มกราคม 2551

        ปัจจัยความเสี่ยง

14 มกราคม 2551

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

14 มกราคม 2551

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

14 มกราคม 2551

        การวิจัยและพัฒนา

14 มกราคม 2551

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

14 มกราคม 2551

        โครงการในอนาคต

14 มกราคม 2551

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

14 มกราคม 2551

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

14 มกราคม 2551

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

14 มกราคม 2551

        การควบคุมภายใน

14 มกราคม 2551

        รายการระหว่างกัน

14 มกราคม 2551

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

14 มกราคม 2551

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

14 มกราคม 2551

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

14 มกราคม 2551

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

5 กันยายน 2550

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

14 มกราคม 2551

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

5 กันยายน 2550

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

5 กันยายน 2550
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(30 กันยายน 2550) 14 มกราคม 2551
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(31 มีนาคม 2550) 6 กันยายน 2550
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(31 มีนาคม 2549) 6 กันยายน 2550