กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

31 สิงหาคม 2549

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

26 กรกฎาคม 2550

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

31 กรกฎาคม 2550

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

1 สิงหาคม 2550

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

บีฟิท บล.บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

26 กรกฎาคม 2550

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

26 กรกฎาคม 2550

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

26 กรกฎาคม 2550

        ปัจจัยความเสี่ยง

26 กรกฎาคม 2550

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

26 กรกฎาคม 2550

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

26 กรกฎาคม 2550

        การวิจัยและพัฒนา

26 กรกฎาคม 2550

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

26 กรกฎาคม 2550

        โครงการในอนาคต

26 กรกฎาคม 2550

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

26 กรกฎาคม 2550

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

26 กรกฎาคม 2550

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

26 กรกฎาคม 2550

        การควบคุมภายใน

26 กรกฎาคม 2550

        รายการระหว่างกัน

26 กรกฎาคม 2550

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

26 กรกฎาคม 2550

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

26 กรกฎาคม 2550

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

26 กรกฎาคม 2550

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

26 กรกฎาคม 2550

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

26 กรกฎาคม 2550

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

26 กรกฎาคม 2550
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(3 เดือน ปี 2550) 26 กรกฎาคม 2550
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ประจำปี 2547) 8 กันยายน 2549
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ประจำปี 2548) 8 กันยายน 2549
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(3 เดือน ปี 2549) 8 กันยายน 2549

  ณ วันที่ 24 กันยายน 2550 บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน) ได้แก้ไขงบการเงินไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 ตรวจสอบข้อมูลได้จาก website ของสำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th ภายใต้หัวข้อ “งบการเงิน บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด (มหาชน)”