กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

30 สิงหาคม 2549

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

23 เมษายน 2550

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

26 เมษายน 2550

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

27 เมษายน 2550

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

เอเซีย พลัส บล.บมจ.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

20 เมษายน 2550

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

26 เมษายน 2550

        ปัจจัยความเสี่ยง

20 เมษายน 2550

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

20 เมษายน 2550

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

6 เมษายน 2550

        การวิจัยและพัฒนา

6 เมษายน 2550

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

6 เมษายน 2550

        โครงการในอนาคต

6 เมษายน 2550

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

6 เมษายน 2550

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

6 เมษายน 2550

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

6 เมษายน 2550

        การควบคุมภายใน

6 เมษายน 2550

        รายการระหว่างกัน

20 เมษายน 2550

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

20 เมษายน 2550

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

6 เมษายน 2550

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

20 เมษายน 2550

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

20 เมษายน 2550

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

30 พฤศจิกายน 2549

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

31 สิงหาคม 2549
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548) 9 เมษายน 2550
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547) 7 ธันวาคม 2549
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(31 ธันวาคม 2546 และ 2545) 7 ธันวาคม 2549
   เอกสารแนบ 1(รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท) 30 พฤศจิกายน 2549