กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

7 กรกฎาคม 2549

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

23 กุมภาพันธ์ 2550

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

27 มีนาคม 2550

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

29 มีนาคม 2550

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

19 มีนาคม 2550

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

19 มีนาคม 2550

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

19 มีนาคม 2550

        ปัจจัยความเสี่ยง

19 มีนาคม 2550

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

19 มีนาคม 2550

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

19 มีนาคม 2550

        การวิจัยและพัฒนา

19 มีนาคม 2550

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

19 มีนาคม 2550

        โครงการในอนาคต

19 มีนาคม 2550

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

19 มีนาคม 2550

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

19 มีนาคม 2550

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

19 มีนาคม 2550

        การควบคุมภายใน

19 มีนาคม 2550

        รายการระหว่างกัน

19 มีนาคม 2550

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

19 มีนาคม 2550

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

19 มีนาคม 2550

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

19 มีนาคม 2550

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

19 มีนาคม 2550

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

19 มีนาคม 2550

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

19 มีนาคม 2550
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2548) 19 มีนาคม 2550
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2549) 19 มีนาคม 2550