กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

28 มิถุนายน 2549

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

17 มกราคม 2550

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

18 มกราคม 2550

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

19 มกราคม 2550

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

กสิกรไทย บล.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

17 มกราคม 2550

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

17 มกราคม 2550

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

17 มกราคม 2550

        ปัจจัยความเสี่ยง

17 มกราคม 2550

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

17 มกราคม 2550

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

17 มกราคม 2550

        การวิจัยและพัฒนา

17 มกราคม 2550

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

17 มกราคม 2550

        โครงการในอนาคต

17 มกราคม 2550

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

17 มกราคม 2550

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

17 มกราคม 2550

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

17 มกราคม 2550

        การควบคุมภายใน

17 มกราคม 2550

        รายการระหว่างกัน

17 มกราคม 2550

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

17 มกราคม 2550

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

17 มกราคม 2550

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

17 มกราคม 2550

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

17 มกราคม 2550

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

25 ตุลาคม 2549

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

17 มกราคม 2550
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(เก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549) 17 มกราคม 2550
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547) 17 มกราคม 2550
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546) 17 มกราคม 2550