กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

2 มีนาคม 2549

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

24 เมษายน 2549

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

26 เมษายน 2549

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

28 เมษายน 2549

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

เคจีไอ (ประเทศไทย) บล.บมจ.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

24 เมษายน 2549

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

24 เมษายน 2549

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

24 เมษายน 2549

        ปัจจัยความเสี่ยง

24 เมษายน 2549

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

24 เมษายน 2549

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

24 เมษายน 2549

        การวิจัยและพัฒนา

24 เมษายน 2549

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

24 เมษายน 2549

        โครงการในอนาคต

24 เมษายน 2549

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

24 เมษายน 2549

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

24 เมษายน 2549

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

24 เมษายน 2549

        การควบคุมภายใน

24 เมษายน 2549

        รายการระหว่างกัน

24 เมษายน 2549

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

24 เมษายน 2549

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

21 มีนาคม 2549

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

24 เมษายน 2549

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

2 มีนาคม 2549

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

24 เมษายน 2549

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

24 เมษายน 2549

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

2 มีนาคม 2549
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2545) 2 มีนาคม 2549
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2546) 2 มีนาคม 2549
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2547) 2 มีนาคม 2549
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2548) 17 มีนาคม 2549