กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

10 กุมภาพันธ์ 2549

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

15 พฤษภาคม 2549

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

18 พฤษภาคม 2549

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

19 พฤษภาคม 2549

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

บล.ภัทร จำกัด (มหาชน), บล.ฟินันซ่า จำกัด


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

15 พฤษภาคม 2549

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

15 พฤษภาคม 2549

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

15 พฤษภาคม 2549

        ปัจจัยความเสี่ยง

15 พฤษภาคม 2549

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

15 พฤษภาคม 2549

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

15 พฤษภาคม 2549

        การวิจัยและพัฒนา

15 พฤษภาคม 2549

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

15 พฤษภาคม 2549

        โครงการในอนาคต

15 พฤษภาคม 2549

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

15 พฤษภาคม 2549

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

15 พฤษภาคม 2549

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

15 พฤษภาคม 2549

        การควบคุมภายใน

15 พฤษภาคม 2549

        รายการระหว่างกัน

15 พฤษภาคม 2549

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

15 พฤษภาคม 2549

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

15 พฤษภาคม 2549

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

15 พฤษภาคม 2549

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

15 พฤษภาคม 2549
   เอกสารแนบ 1(รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม) 15 พฤษภาคม 2549
   เอกสารแนบ 2(งบการเงิน) 15 พฤษภาคม 2549
   เอกสารแนบ 3(แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน) 15 พฤษภาคม 2549
   เอกสารแนบ 4(รายชื่อคณะกรรมการและคณะผู้บริหารของ ARC) 15 พฤษภาคม 2549
   เอกสารแนบ 5(รายงานสรุปข้อแตกต่างที่สำคัญ (TH GAAP และ IFRS)) 15 พฤษภาคม 2549
   เอกสารแนบ 6(ข้อมูลเพิ่มเติม) 15 พฤษภาคม 2549