กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

25 พฤศจิกายน 2548

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

9 พฤศจิกายน 2549

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

13 พฤศจิกายน 2549

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

15 พฤศจิกายน 2549

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

เวลธิเอสท์ บีซีเอ บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

10 พฤศจิกายน 2549

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

10 พฤศจิกายน 2549

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

10 พฤศจิกายน 2549

        ปัจจัยความเสี่ยง

10 พฤศจิกายน 2549

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

10 พฤศจิกายน 2549

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

10 พฤศจิกายน 2549

        การวิจัยและพัฒนา

10 พฤศจิกายน 2549

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

10 พฤศจิกายน 2549

        โครงการในอนาคต

10 พฤศจิกายน 2549

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

10 พฤศจิกายน 2549

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

10 พฤศจิกายน 2549

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

10 พฤศจิกายน 2549

        การควบคุมภายใน

10 พฤศจิกายน 2549

        รายการระหว่างกัน

10 พฤศจิกายน 2549

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

10 พฤศจิกายน 2549

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

10 พฤศจิกายน 2549

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

10 พฤศจิกายน 2549

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

10 พฤศจิกายน 2549

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

10 พฤศจิกายน 2549

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

10 พฤศจิกายน 2549

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

10 พฤศจิกายน 2549
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(31 ธันวาคม 2546 (งบผู้บริหาร)) 22 พฤศจิกายน 2549
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(31 ธันวาคม 2547) 22 พฤศจิกายน 2549
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(31 ธันวาคม 2548) 22 พฤศจิกายน 2549
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(30 มิถุนายน 2549) 22 พฤศจิกายน 2549
   เอกสารแนบ 1(งบการเงิน งวด 30 กันยายน 2549) 22 พฤศจิกายน 2549