กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

17 ตุลาคม 2548

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

8 มิถุนายน 2549

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

25 กรกฎาคม 2549

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

27 กรกฎาคม 2549

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

ฟาร์อีสท์ แคปปิตอล แอ๊ดไวเซอรี่ บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

21 กรกฎาคม 2549

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

14 กรกฎาคม 2549

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

14 กรกฎาคม 2549

        ปัจจัยความเสี่ยง

14 กรกฎาคม 2549

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

14 กรกฎาคม 2549

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

15 มิถุนายน 2549

        การวิจัยและพัฒนา

15 มิถุนายน 2549

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

15 มิถุนายน 2549

        โครงการในอนาคต

15 มิถุนายน 2549

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

15 มิถุนายน 2549

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

15 มิถุนายน 2549

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

15 มิถุนายน 2549

        การควบคุมภายใน

15 มิถุนายน 2549

        รายการระหว่างกัน

15 มิถุนายน 2549

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

15 มิถุนายน 2549

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

14 กรกฎาคม 2549

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

21 กรกฎาคม 2549

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

14 กรกฎาคม 2549

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

15 มิถุนายน 2549

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

15 มิถุนายน 2549

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

15 มิถุนายน 2549
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546) 15 มิถุนายน 2549
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547) 15 มิถุนายน 2549
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548) 15 มิถุนายน 2549
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(สำหรับสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549) 15 มิถุนายน 2549