กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

14 ตุลาคม 2548

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

15 พฤศจิกายน 2549

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

20 พฤศจิกายน 2549

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

21 พฤศจิกายน 2549

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

แอดไวเซอรี่ พลัส บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

15 พฤศจิกายน 2549

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

15 พฤศจิกายน 2549

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

15 พฤศจิกายน 2549

        ปัจจัยความเสี่ยง

15 พฤศจิกายน 2549

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

15 พฤศจิกายน 2549

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

15 พฤศจิกายน 2549

        การวิจัยและพัฒนา

15 พฤศจิกายน 2549

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

15 พฤศจิกายน 2549

        โครงการในอนาคต

15 พฤศจิกายน 2549

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

15 พฤศจิกายน 2549

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

15 พฤศจิกายน 2549

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

15 พฤศจิกายน 2549

        การควบคุมภายใน

15 พฤศจิกายน 2549

        รายการระหว่างกัน

15 พฤศจิกายน 2549

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

15 พฤศจิกายน 2549

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

15 พฤศจิกายน 2549

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

15 พฤศจิกายน 2549

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

15 พฤศจิกายน 2549

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

15 พฤศจิกายน 2549

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

17 ตุลาคม 2548
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(งบเสมือน 30 ก.ย.49, 31 ธ.ค.48 และ 31 ธ.ค.47) 15 พฤศจิกายน 2549
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(งบรวม 30 ก.ย.49, 31 ธ.ค.48) 15 พฤศจิกายน 2549
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(งบเฉพาะบริษัท 31 ธ.ค.47) 15 พฤศจิกายน 2549