กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

23 กันยายน 2548

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

9 ธันวาคม 2548

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

14 ธันวาคม 2548

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

16 ธันวาคม 2548

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) บล.บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

9 ธันวาคม 2548

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

9 ธันวาคม 2548

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

9 ธันวาคม 2548

        ปัจจัยความเสี่ยง

9 ธันวาคม 2548

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

9 ธันวาคม 2548

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

9 ธันวาคม 2548

        การวิจัยและพัฒนา

9 ธันวาคม 2548

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

9 ธันวาคม 2548

        โครงการในอนาคต

9 ธันวาคม 2548

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

9 ธันวาคม 2548

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

9 ธันวาคม 2548

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

9 ธันวาคม 2548

        การควบคุมภายใน

9 ธันวาคม 2548

        รายการระหว่างกัน

9 ธันวาคม 2548

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

9 ธันวาคม 2548

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

9 ธันวาคม 2548

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

9 ธันวาคม 2548

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

9 ธันวาคม 2548

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

9 ธันวาคม 2548

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

9 ธันวาคม 2548
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ไตรมาส 3 ปี 2548) 11 พฤศจิกายน 2548
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2547 และ 2546) 11 พฤศจิกายน 2548
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2546 และ 2545) 23 กันยายน 2548
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2545 และ 2544) 23 กันยายน 2548
   เอกสารแนบ 4(แนวทางการห้ามใช้ข้อมูลภายใน) 9 ธันวาคม 2548