กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

8 สิงหาคม 2548

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

6 ธันวาคม 2548

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

8 ธันวาคม 2548

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

9 ธันวาคม 2548

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

โกลเบล็ก แอ็ดไวเซอรี่ บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

9 ธันวาคม 2548

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

9 ธันวาคม 2548

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

9 ธันวาคม 2548

        ปัจจัยความเสี่ยง

9 ธันวาคม 2548

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

9 ธันวาคม 2548

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

9 ธันวาคม 2548

        การวิจัยและพัฒนา

9 ธันวาคม 2548

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

9 ธันวาคม 2548

        โครงการในอนาคต

9 ธันวาคม 2548

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

9 ธันวาคม 2548

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

9 ธันวาคม 2548

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

9 ธันวาคม 2548

        การควบคุมภายใน

9 ธันวาคม 2548

        รายการระหว่างกัน

9 ธันวาคม 2548

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

9 ธันวาคม 2548

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

9 ธันวาคม 2548

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

9 ธันวาคม 2548

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

9 ธันวาคม 2548

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

10 สิงหาคม 2548

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

10 สิงหาคม 2548

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

10 สิงหาคม 2548
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547) 9 ธันวาคม 2548
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(9 เดือนแรกปี 2548) 9 ธันวาคม 2548
   เอกสารแนบ 1(รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท) 9 ธันวาคม 2548
   เอกสารแนบ 2(ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในบริษัทที่เกี่ยวข้อง) 9 ธันวาคม 2548
   เอกสารแนบ 3(ประวัติการทำงานใน บริษัท สตีล อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน) ของพนักงานระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป) 9 ธันวาคม 2548
   เอกสารแนบ 4(แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน) 9 ธันวาคม 2548
   เอกสารแนบ 5(งบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546, 2547 และงวด 9 เดือนแรกปี 2548) 9 ธันวาคม 2548