กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

29 กรกฎาคม 2548

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

13 ธันวาคม 2548

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

14 ธันวาคม 2548

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

15 ธันวาคม 2548

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

ซีมิโก้ บล.บมจ.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

13 ธันวาคม 2548

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

13 ธันวาคม 2548

        ปัจจัยความเสี่ยง

13 ธันวาคม 2548

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

13 ธันวาคม 2548

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

13 ธันวาคม 2548

        การวิจัยและพัฒนา

13 ธันวาคม 2548

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

13 ธันวาคม 2548

        โครงการในอนาคต

13 ธันวาคม 2548

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

13 ธันวาคม 2548

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

13 ธันวาคม 2548

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

13 ธันวาคม 2548

        การควบคุมภายใน

13 ธันวาคม 2548

        รายการระหว่างกัน

13 ธันวาคม 2548

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13 ธันวาคม 2548

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

13 ธันวาคม 2548

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

13 ธันวาคม 2548

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

13 ธันวาคม 2548

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

27 ตุลาคม 2548

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

27 ตุลาคม 2548

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

27 ตุลาคม 2548
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(เก้าเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2548) 13 ธันวาคม 2548
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547) 13 ธันวาคม 2548
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546) 13 ธันวาคม 2548
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545) 13 ธันวาคม 2548
   เอกสารแนบ 1(รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร) 13 ธันวาคม 2548
   เอกสารแนบ 2(ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจในการควบคุมบริษัท) 13 ธันวาคม 2548
   เอกสารแนบ 3(รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี) 13 ธันวาคม 2548
   เอกสารแนบ 4(แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน) 13 ธันวาคม 2548