กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

20 กรกฎาคม 2548

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

23 พฤศจิกายน 2548

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

28 พฤศจิกายน 2548

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

29 พฤศจิกายน 2548

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

เซจ แคปปิตอล บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

23 พฤศจิกายน 2548

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

23 พฤศจิกายน 2548

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

23 พฤศจิกายน 2548

        ปัจจัยความเสี่ยง

23 พฤศจิกายน 2548

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

23 พฤศจิกายน 2548

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

23 พฤศจิกายน 2548

        การวิจัยและพัฒนา

23 พฤศจิกายน 2548

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

23 พฤศจิกายน 2548

        โครงการในอนาคต

23 พฤศจิกายน 2548

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

23 พฤศจิกายน 2548

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

23 พฤศจิกายน 2548

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

23 พฤศจิกายน 2548

        การควบคุมภายใน

23 พฤศจิกายน 2548

        รายการระหว่างกัน

23 พฤศจิกายน 2548

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

23 พฤศจิกายน 2548

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

23 พฤศจิกายน 2548

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

23 พฤศจิกายน 2548

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

23 พฤศจิกายน 2548

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

23 พฤศจิกายน 2548

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

23 พฤศจิกายน 2548

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

23 พฤศจิกายน 2548
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2545) 23 พฤศจิกายน 2548
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2546) 23 พฤศจิกายน 2548
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2547) 23 พฤศจิกายน 2548
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(9 เดือนแรกของปี 2548) 23 พฤศจิกายน 2548