กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

27 พฤษภาคม 2548

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

16 พฤศจิกายน 2549

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

17 พฤศจิกายน 2549

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

21 พฤศจิกายน 2549

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) บล.บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

16 พฤศจิกายน 2549

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

16 พฤศจิกายน 2549

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

16 พฤศจิกายน 2549

        ปัจจัยความเสี่ยง

16 พฤศจิกายน 2549

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

16 พฤศจิกายน 2549

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

16 พฤศจิกายน 2549

        การวิจัยและพัฒนา

16 พฤศจิกายน 2549

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

16 พฤศจิกายน 2549

        โครงการในอนาคต

16 พฤศจิกายน 2549

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

16 พฤศจิกายน 2549

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

16 พฤศจิกายน 2549

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

16 พฤศจิกายน 2549

        การควบคุมภายใน

16 พฤศจิกายน 2549

        รายการระหว่างกัน

16 พฤศจิกายน 2549

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

16 พฤศจิกายน 2549

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

16 พฤศจิกายน 2549

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

16 พฤศจิกายน 2549

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

22 พฤศจิกายน 2548

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3 พฤศจิกายน 2549

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

3 พฤศจิกายน 2549

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

31 กรกฎาคม 2549
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(9 เดือน ปี2006) 3 พฤศจิกายน 2549
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2005) 28 กรกฎาคม 2549
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(Q1/2006) 24 กรกฎาคม 2549
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(6 เดือน ปี 2006) 17 สิงหาคม 2549
   เอกสารแนบ 1(รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท) 3 พฤศจิกายน 2549
   เอกสารแนบ 2(ราละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง) 3 พฤศจิกายน 2549