กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

สตาร์ สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

สตาร์ สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

28 เมษายน 2548

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

29 สิงหาคม 2548

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

31 สิงหาคม 2548

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

2 กันยายน 2548

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

ไซรัส บล. บมจ.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

29 สิงหาคม 2548

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

29 สิงหาคม 2548

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

29 สิงหาคม 2548

        ปัจจัยความเสี่ยง

29 สิงหาคม 2548

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

29 สิงหาคม 2548

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

29 สิงหาคม 2548

        การวิจัยและพัฒนา

29 สิงหาคม 2548

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

29 สิงหาคม 2548

        โครงการในอนาคต

29 สิงหาคม 2548

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

29 สิงหาคม 2548

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

29 สิงหาคม 2548

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

29 สิงหาคม 2548

        การควบคุมภายใน

29 สิงหาคม 2548

        รายการระหว่างกัน

29 สิงหาคม 2548

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

29 สิงหาคม 2548

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

29 สิงหาคม 2548

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

29 สิงหาคม 2548

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

18 สิงหาคม 2548

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

18 สิงหาคม 2548

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

18 สิงหาคม 2548

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

18 สิงหาคม 2548
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ไตรมาส 1 ปี 2548) 18 สิงหาคม 2548
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2547) 18 สิงหาคม 2548
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2546) 18 สิงหาคม 2548
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2545) 18 สิงหาคม 2548