กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บล.

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บล.

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

18 มีนาคม 2548

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

16 พฤษภาคม 2548

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

17 พฤษภาคม 2548

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

20 พฤษภาคม 2548

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) บล.บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

16 พฤษภาคม 2548

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

16 พฤษภาคม 2548

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

16 พฤษภาคม 2548

        ปัจจัยความเสี่ยง

16 พฤษภาคม 2548

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

16 พฤษภาคม 2548

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

16 พฤษภาคม 2548

        การวิจัยและพัฒนา

16 พฤษภาคม 2548

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

16 พฤษภาคม 2548

        โครงการในอนาคต

16 พฤษภาคม 2548

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

16 พฤษภาคม 2548

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

16 พฤษภาคม 2548

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

16 พฤษภาคม 2548

        การควบคุมภายใน

16 พฤษภาคม 2548

        รายการระหว่างกัน

16 พฤษภาคม 2548

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

16 พฤษภาคม 2548

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

16 พฤษภาคม 2548

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

19 พฤษภาคม 2548

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

16 พฤษภาคม 2548

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

16 พฤษภาคม 2548

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

16 พฤษภาคม 2548
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2545-2547) 18 มีนาคม 2548
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ไตรมาส 1 ปี 2548) 16 พฤษภาคม 2548
   เอกสารแนบ 4(หลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (อังกฤษ)) 3 พฤษภาคม 2548
   เอกสารแนบ 5(หลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (คำแปลไทย)) 3 พฤษภาคม 2548