กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

22 ธันวาคม 2547

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

21 กรกฎาคม 2549

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

24 กรกฎาคม 2549

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

26 กรกฎาคม 2549

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

บัวหลวง บล.บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

21 กรกฎาคม 2549

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

21 กรกฎาคม 2549

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

21 กรกฎาคม 2549

        ปัจจัยความเสี่ยง

21 กรกฎาคม 2549

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

21 กรกฎาคม 2549

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

21 กรกฎาคม 2549

        การวิจัยและพัฒนา

21 กรกฎาคม 2549

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

21 กรกฎาคม 2549

        โครงการในอนาคต

21 กรกฎาคม 2549

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

21 กรกฎาคม 2549

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

21 กรกฎาคม 2549

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

21 กรกฎาคม 2549

        การควบคุมภายใน

21 กรกฎาคม 2549

        รายการระหว่างกัน

21 กรกฎาคม 2549

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

21 กรกฎาคม 2549

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

21 กรกฎาคม 2549

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

21 กรกฎาคม 2549

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

21 กรกฎาคม 2549

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

21 กรกฎาคม 2549

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

21 กรกฎาคม 2549

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

21 กรกฎาคม 2549
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด((3 เดือนแรกของปี 2549)) 21 กรกฎาคม 2549
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด((2548)) 21 กรกฎาคม 2549
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด((2547 (งบเสมือน))) 21 กรกฎาคม 2549
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด((2547)) 21 กรกฎาคม 2549