กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

9 ธันวาคม 2547

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

31 มีนาคม 2548

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

4 เมษายน 2548

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

5 เมษายน 2548

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

31 มีนาคม 2548

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

31 มีนาคม 2548

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

31 มีนาคม 2548

        ปัจจัยความเสี่ยง

31 มีนาคม 2548

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

31 มีนาคม 2548

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

31 มีนาคม 2548

        การวิจัยและพัฒนา

31 มีนาคม 2548

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

31 มีนาคม 2548

        โครงการในอนาคต

31 มีนาคม 2548

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

31 มีนาคม 2548

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

31 มีนาคม 2548

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

31 มีนาคม 2548

        การควบคุมภายใน

31 มีนาคม 2548

        รายการระหว่างกัน

31 มีนาคม 2548

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

31 มีนาคม 2548

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

31 มีนาคม 2548

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

13 ธันวาคม 2547

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

31 มีนาคม 2548

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

31 มีนาคม 2548

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

13 ธันวาคม 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(2547) 10 มีนาคม 2548
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2546) 13 ธันวาคม 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2545) 13 ธันวาคม 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2544) 13 ธันวาคม 2547
   เอกสารแนบ 1(ประวัติผู้บริหาร) 9 มีนาคม 2548
   เอกสารแนบ 2(อำนาจควบคุม) 2 มีนาคม 2548