กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

1 พฤศจิกายน 2547

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

18 มกราคม 2548

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

20 มกราคม 2548

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

21 มกราคม 2548

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

19 มกราคม 2548

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

19 มกราคม 2548

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

19 มกราคม 2548

        ปัจจัยความเสี่ยง

17 มกราคม 2548

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

17 มกราคม 2548

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

17 มกราคม 2548

        การวิจัยและพัฒนา

17 มกราคม 2548

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

17 มกราคม 2548

        โครงการในอนาคต

17 มกราคม 2548

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

17 มกราคม 2548

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

17 มกราคม 2548

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

17 มกราคม 2548

        การควบคุมภายใน

17 มกราคม 2548

        รายการระหว่างกัน

17 มกราคม 2548

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

17 มกราคม 2548

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

24 มกราคม 2548

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

1 พฤศจิกายน 2547

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

17 มกราคม 2548

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

17 มกราคม 2548

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

1 พฤศจิกายน 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ไตรมาส 3 ปี 2547) 21 ธันวาคม 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2546) 1 พฤศจิกายน 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2545) 1 พฤศจิกายน 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2544) 1 พฤศจิกายน 2547