กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

21 ตุลาคม 2547

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

18 เมษายน 2548

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

20 เมษายน 2548

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

22 เมษายน 2548

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

เซจ แคปปิตอล บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

18 เมษายน 2548

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

18 เมษายน 2548

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

18 เมษายน 2548

        ปัจจัยความเสี่ยง

18 เมษายน 2548

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

18 เมษายน 2548

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

18 เมษายน 2548

        การวิจัยและพัฒนา

18 เมษายน 2548

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

18 เมษายน 2548

        โครงการในอนาคต

18 เมษายน 2548

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

18 เมษายน 2548

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

18 เมษายน 2548

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

18 เมษายน 2548

        การควบคุมภายใน

18 เมษายน 2548

        รายการระหว่างกัน

18 เมษายน 2548

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

18 เมษายน 2548

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

18 เมษายน 2548

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

18 เมษายน 2548

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

18 เมษายน 2548

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

15 มีนาคม 2548

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

21 ตุลาคม 2547

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

21 ตุลาคม 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ประจำปี 2544) 21 ตุลาคม 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ประจำปี 2545) 21 ตุลาคม 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ประจำปี 2546) 24 ธันวาคม 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ประจำปี 2547) 15 มีนาคม 2548