กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

20 ตุลาคม 2547

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

2 กุมภาพันธ์ 2548

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

7 กุมภาพันธ์ 2548

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

8 กุมภาพันธ์ 2548

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

ยูไนเต็ด บล.บมจ.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

2 กุมภาพันธ์ 2548

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

24 มกราคม 2548

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

24 มกราคม 2548

        ปัจจัยความเสี่ยง

24 มกราคม 2548

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

24 มกราคม 2548

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

24 มกราคม 2548

        การวิจัยและพัฒนา

24 มกราคม 2548

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

24 มกราคม 2548

        โครงการในอนาคต

24 มกราคม 2548

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

24 มกราคม 2548

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

24 มกราคม 2548

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

2 กุมภาพันธ์ 2548

        การควบคุมภายใน

24 มกราคม 2548

        รายการระหว่างกัน

24 มกราคม 2548

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

24 มกราคม 2548

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

24 มกราคม 2548

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

24 มกราคม 2548

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

24 มกราคม 2548

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

24 มกราคม 2548

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

24 มกราคม 2548
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2546) 24 มกราคม 2548
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2547) 24 มกราคม 2548
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี2547 ณ31ธค2547) 10 กุมภาพันธ์ 2548
   เอกสารแนบ 1(รายงานผู้สอบบัญชีปี 2546) 24 มกราคม 2548
   เอกสารแนบ 2(รายงานผู้สอบบัญชีปี 2547) 24 มกราคม 2548
   เอกสารแนบ 3(หมายเหตุประกอบงบปี 2546) 24 มกราคม 2548
   เอกสารแนบ 4(หมายเหตุประกอบงบปี 2547) 24 มกราคม 2548
   เอกสารแนบ 5(รายงานผู้สอบบัญชี ณ31ธค47) 10 กุมภาพันธ์ 2548
   เอกสารแนบ 6(หมายเหตุประกอบงบ ณ31ธค47) 10 กุมภาพันธ์ 2548