กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

18 ตุลาคม 2547

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

4 พฤษภาคม 2548

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

10 พฤษภาคม 2548

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

11 พฤษภาคม 2548

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

โกลเบล็ก แอ็ดไวเซอรี่ บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

4 พฤษภาคม 2548

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

4 พฤษภาคม 2548

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

4 พฤษภาคม 2548

        ปัจจัยความเสี่ยง

4 พฤษภาคม 2548

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

4 พฤษภาคม 2548

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

4 พฤษภาคม 2548

        การวิจัยและพัฒนา

4 พฤษภาคม 2548

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4 พฤษภาคม 2548

        โครงการในอนาคต

4 พฤษภาคม 2548

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

4 พฤษภาคม 2548

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

4 พฤษภาคม 2548

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

4 พฤษภาคม 2548

        การควบคุมภายใน

4 พฤษภาคม 2548

        รายการระหว่างกัน

4 พฤษภาคม 2548

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

4 พฤษภาคม 2548

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

4 พฤษภาคม 2548

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

4 พฤษภาคม 2548

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

4 พฤษภาคม 2548

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

4 พฤษภาคม 2548

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

18 ตุลาคม 2547

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

4 พฤษภาคม 2548
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(31 ธันวาคม 2545) 19 พฤษภาคม 2548
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(31 ธันวาคม 2546) 19 พฤษภาคม 2548
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(31 ธันวาคม 2547) 18 พฤษภาคม 2548
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ไตรมาส 1 ปี 2548) 18 พฤษภาคม 2548
   เอกสารแนบ 1(ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในบริษัทที่เกี่ยวข้อง) 4 พฤษภาคม 2548