กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

11 ตุลาคม 2547

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

22 พฤศจิกายน 2548

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

24 พฤศจิกายน 2548

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

25 พฤศจิกายน 2548

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

ซีมิโก้ บล.บมจ.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

22 พฤศจิกายน 2548

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

22 พฤศจิกายน 2548

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

22 พฤศจิกายน 2548

        ปัจจัยความเสี่ยง

22 พฤศจิกายน 2548

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

22 พฤศจิกายน 2548

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

22 พฤศจิกายน 2548

        การวิจัยและพัฒนา

22 พฤศจิกายน 2548

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

22 พฤศจิกายน 2548

        โครงการในอนาคต

22 พฤศจิกายน 2548

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

22 พฤศจิกายน 2548

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

22 พฤศจิกายน 2548

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

22 พฤศจิกายน 2548

        การควบคุมภายใน

22 พฤศจิกายน 2548

        รายการระหว่างกัน

22 พฤศจิกายน 2548

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

22 พฤศจิกายน 2548

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

22 พฤศจิกายน 2548

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

22 พฤศจิกายน 2548

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

6 เมษายน 2548

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

22 พฤศจิกายน 2548

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

22 พฤศจิกายน 2548

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

11 ตุลาคม 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(2547) 14 มีนาคม 2548
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2546) 11 ตุลาคม 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2545) 11 ตุลาคม 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ไตรมาส 3/2548) 15 พฤศจิกายน 2548
   เอกสารแนบ 1(งบการเงิน งวดไตรมาส 2/2548) 25 สิงหาคม 2548