กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บล.

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บล.

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

8 ธันวาคม 2547

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

14 กุมภาพันธ์ 2548

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

16 กุมภาพันธ์ 2548

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

18 กุมภาพันธ์ 2548

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

ไอเอฟซีที แอดไวเซอรี บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

11 กุมภาพันธ์ 2548

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

12 กุมภาพันธ์ 2548

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

12 กุมภาพันธ์ 2548

        ปัจจัยความเสี่ยง

18 มกราคม 2548

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

8 ธันวาคม 2547

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

18 มกราคม 2548

        การวิจัยและพัฒนา

8 ธันวาคม 2547

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

12 กุมภาพันธ์ 2548

        โครงการในอนาคต

12 กุมภาพันธ์ 2548

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

12 กุมภาพันธ์ 2548

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

18 มกราคม 2548

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

18 มกราคม 2548

        การควบคุมภายใน

18 มกราคม 2548

        รายการระหว่างกัน

18 มกราคม 2548

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

12 กุมภาพันธ์ 2548

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

14 กุมภาพันธ์ 2548

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

14 กุมภาพันธ์ 2548

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

8 ธันวาคม 2547

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

8 ธันวาคม 2547

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

8 ธันวาคม 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(31/12/2544) 8 ธันวาคม 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(31/12/2545) 8 ธันวาคม 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(31/12/2546) 8 ธันวาคม 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(30/09/2547) 8 ธันวาคม 2547