กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

28 กันยายน 2547

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

14 มกราคม 2548

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

17 มกราคม 2548

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

19 มกราคม 2548

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

เอเซีย พลัส บล.บมจ.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

19 มกราคม 2548

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

14 มกราคม 2548

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

14 มกราคม 2548

        ปัจจัยความเสี่ยง

14 มกราคม 2548

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

14 มกราคม 2548

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

14 มกราคม 2548

        การวิจัยและพัฒนา

14 มกราคม 2548

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

14 มกราคม 2548

        โครงการในอนาคต

14 มกราคม 2548

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

14 มกราคม 2548

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

14 มกราคม 2548

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

14 มกราคม 2548

        การควบคุมภายใน

14 มกราคม 2548

        รายการระหว่างกัน

14 มกราคม 2548

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

14 มกราคม 2548

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

16 พฤศจิกายน 2547

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

14 มกราคม 2548

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

14 มกราคม 2548

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

23 ธันวาคม 2547

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

23 ธันวาคม 2547

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

29 กันยายน 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(9 เดือน 2547) 23 ธันวาคม 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(2546) 23 ธันวาคม 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(2545) 29 กันยายน 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(2544) 1 ตุลาคม 2547
   เอกสารแนบ 1(โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มเคพีเอ็นในบริษัทที่เกี่ยวข้อง) 23 ธันวาคม 2547
   เอกสารแนบ 2(งบเสมือนปรับโครงสร้างปี 2546) 23 ธันวาคม 2547
   เอกสารแนบ 3(งบการเงินงวด 9 เดือน 2547) 23 ธันวาคม 2547
   เอกสารแนบ 4(งบการเงินงวด 9 เดือน 2547) 23 ธันวาคม 2547