กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

อสมท จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

อสมท จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

17 กันยายน 2547

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

21 ตุลาคม 2547

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

4 พฤศจิกายน 2547

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

4 พฤศจิกายน 2547

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

ภัทร บล. บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

21 ตุลาคม 2547

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

21 ตุลาคม 2547

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

21 ตุลาคม 2547

        ปัจจัยความเสี่ยง

21 ตุลาคม 2547

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

21 ตุลาคม 2547

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

21 ตุลาคม 2547

        การวิจัยและพัฒนา

21 ตุลาคม 2547

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

21 ตุลาคม 2547

        โครงการในอนาคต

20 กันยายน 2547

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

21 ตุลาคม 2547

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

21 ตุลาคม 2547

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

21 ตุลาคม 2547

        การควบคุมภายใน

21 ตุลาคม 2547

        รายการระหว่างกัน

21 ตุลาคม 2547

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

21 ตุลาคม 2547

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

21 ตุลาคม 2547

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

21 ตุลาคม 2547

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

21 ตุลาคม 2547
   เอกสารแนบ 1(รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท) 21 ตุลาคม 2547
   เอกสารแนบ 2(สรุปสาระสำคัญของสัญญาบางฉบับที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ) 21 ตุลาคม 2547
   เอกสารแนบ 3(งบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547 งบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 3) 21 ตุลาคม 2547