กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

10 ตุลาคม 2551

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

24 พฤศจิกายน 2551

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

3 ธันวาคม 2551

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

3 ธันวาคม 2551

ประเภทหลักทรัพย์:

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ประเภทการเสนอขาย:

RO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

25 พฤศจิกายน 2551

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

25 พฤศจิกายน 2551

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

25 พฤศจิกายน 2551

        ปัจจัยความเสี่ยง

25 พฤศจิกายน 2551

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

25 พฤศจิกายน 2551

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

25 พฤศจิกายน 2551

        การวิจัยและพัฒนา

25 พฤศจิกายน 2551

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

25 พฤศจิกายน 2551

        โครงการในอนาคต

25 พฤศจิกายน 2551

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

25 พฤศจิกายน 2551

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

25 พฤศจิกายน 2551

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

25 พฤศจิกายน 2551

        การควบคุมภายใน

25 พฤศจิกายน 2551

        รายการระหว่างกัน

25 พฤศจิกายน 2551

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

25 พฤศจิกายน 2551

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

25 พฤศจิกายน 2551

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

13 ตุลาคม 2551

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

13 ตุลาคม 2551

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

13 ตุลาคม 2551

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

13 ตุลาคม 2551
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(งวด 9 เดือน สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2551) 25 พฤศจิกายน 2551
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(งวด 12 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2550) 13 ตุลาคม 2551
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(งวด 12 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2549) 13 ตุลาคม 2551
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(งวด 12 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2548) 13 ตุลาคม 2551
   เอกสารแนบ 1(รายละเอียดข้อกำหนดสิทธิ) 25 พฤศจิกายน 2551