กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

10 ตุลาคม 2551

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

24 พฤศจิกายน 2551

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

23 ธันวาคม 2551

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

23 ธันวาคม 2551

ประเภทหลักทรัพย์:

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ประเภทการเสนอขาย:

PO ESOP

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

4 ธันวาคม 2551

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

4 ธันวาคม 2551

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

4 ธันวาคม 2551

        ปัจจัยความเสี่ยง

4 ธันวาคม 2551

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

4 ธันวาคม 2551

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

4 ธันวาคม 2551

        การวิจัยและพัฒนา

4 ธันวาคม 2551

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4 ธันวาคม 2551

        โครงการในอนาคต

4 ธันวาคม 2551

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

4 ธันวาคม 2551

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

4 ธันวาคม 2551

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

4 ธันวาคม 2551

        การควบคุมภายใน

4 ธันวาคม 2551

        รายการระหว่างกัน

4 ธันวาคม 2551

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

4 ธันวาคม 2551

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

19 ธันวาคม 2551

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

4 ธันวาคม 2551

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

4 ธันวาคม 2551

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

4 ธันวาคม 2551

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

4 ธันวาคม 2551
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(งวด 6 เดือน สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2551) 4 ธันวาคม 2551
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(งวด 12 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2550) 4 ธันวาคม 2551
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(งวด 12 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2549) 4 ธันวาคม 2551
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(งวด 12 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2548) 4 ธันวาคม 2551
   เอกสารแนบ 1(งบการเงิน งวด 9 เดือน สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2551) 4 ธันวาคม 2551