กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

9 กันยายน 2547

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

11 เมษายน 2548

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

19 เมษายน 2548

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

21 เมษายน 2548

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

เวลธิเอสท์ บีซีเอ บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

11 เมษายน 2548

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

11 เมษายน 2548

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

7 มีนาคม 2548

        ปัจจัยความเสี่ยง

7 มีนาคม 2548

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

7 มีนาคม 2548

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

7 มีนาคม 2548

        การวิจัยและพัฒนา

7 มีนาคม 2548

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

7 มีนาคม 2548

        โครงการในอนาคต

7 มีนาคม 2548

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

7 มีนาคม 2548

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

7 มีนาคม 2548

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

7 มีนาคม 2548

        การควบคุมภายใน

7 มีนาคม 2548

        รายการระหว่างกัน

7 มีนาคม 2548

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

11 เมษายน 2548

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

11 เมษายน 2548

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

11 เมษายน 2548

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

7 มีนาคม 2548

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

7 มีนาคม 2548

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

7 มีนาคม 2548

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

7 มีนาคม 2548
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2545-2544) 10 กันยายน 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2546 - 2545) 10 กันยายน 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(เก้าเดือนแรกปี 2547) 21 มกราคม 2548
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด((2547-2546)) 17 มีนาคม 2548