กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

28 กันยายน 2547

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

7 มีนาคม 2548

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

10 มีนาคม 2548

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

11 มีนาคม 2548

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) บล.บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

7 มีนาคม 2548

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

7 มีนาคม 2548

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

7 มีนาคม 2548

        ปัจจัยความเสี่ยง

7 มีนาคม 2548

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

7 มีนาคม 2548

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

7 มีนาคม 2548

        การวิจัยและพัฒนา

17 กุมภาพันธ์ 2548

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

7 มีนาคม 2548

        โครงการในอนาคต

7 มีนาคม 2548

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

17 กุมภาพันธ์ 2548

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

7 มีนาคม 2548

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

7 มีนาคม 2548

        การควบคุมภายใน

7 มีนาคม 2548

        รายการระหว่างกัน

7 มีนาคม 2548

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

7 มีนาคม 2548

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

17 กุมภาพันธ์ 2548

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

7 มีนาคม 2548

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

7 มีนาคม 2548

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

27 ธันวาคม 2547

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

27 ธันวาคม 2547

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

30 กันยายน 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(2544) 27 ธันวาคม 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(2545) 27 ธันวาคม 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(2546) 27 ธันวาคม 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(2547) 17 กุมภาพันธ์ 2548