กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

31 พฤษภาคม 2547

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

9 สิงหาคม 2547

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

10 สิงหาคม 2547

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

11 สิงหาคม 2547

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

ไอ วี โกลบอล บล. บมจ.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

9 สิงหาคม 2547

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

9 สิงหาคม 2547

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

9 สิงหาคม 2547

        ปัจจัยความเสี่ยง

9 สิงหาคม 2547

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

9 สิงหาคม 2547

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

9 สิงหาคม 2547

        การวิจัยและพัฒนา

9 สิงหาคม 2547

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

9 สิงหาคม 2547

        โครงการในอนาคต

9 สิงหาคม 2547

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

9 สิงหาคม 2547

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

9 สิงหาคม 2547

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

9 สิงหาคม 2547

        การควบคุมภายใน

9 สิงหาคม 2547

        รายการระหว่างกัน

9 สิงหาคม 2547

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

9 สิงหาคม 2547

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

9 สิงหาคม 2547

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

9 สิงหาคม 2547

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

9 สิงหาคม 2547

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

31 พฤษภาคม 2547

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

31 พฤษภาคม 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(งบสามเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มี.ค. 2547) 1 มิถุนายน 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(งบปี 2545/2546 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2546) 1 มิถุนายน 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(งบปี 2544/2545 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2545) 1 มิถุนายน 2547