กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

21 พฤษภาคม 2547

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

10 สิงหาคม 2547

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

16 สิงหาคม 2547

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

17 สิงหาคม 2547

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

เอเซีย พลัส บล.บมจ.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

13 สิงหาคม 2547

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

10 สิงหาคม 2547

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

10 สิงหาคม 2547

        ปัจจัยความเสี่ยง

10 สิงหาคม 2547

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

12 กรกฎาคม 2547

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

9 สิงหาคม 2547

        การวิจัยและพัฒนา

12 กรกฎาคม 2547

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

12 กรกฎาคม 2547

        โครงการในอนาคต

27 กรกฎาคม 2547

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

12 กรกฎาคม 2547

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

27 กรกฎาคม 2547

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

10 สิงหาคม 2547

        การควบคุมภายใน

12 กรกฎาคม 2547

        รายการระหว่างกัน

12 กรกฎาคม 2547

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

27 กรกฎาคม 2547

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

12 กรกฎาคม 2547

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

10 สิงหาคม 2547

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

7 กรกฎาคม 2547

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

7 กรกฎาคม 2547

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

21 พฤษภาคม 2547

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

21 พฤษภาคม 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(31 มีนาคม 2547) 21 พฤษภาคม 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(31 ธันวาคม 2546) 21 พฤษภาคม 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(30 มิถุนายน 2547) 13 สิงหาคม 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(31 ธันวาคม 2545) 13 สิงหาคม 2547
   เอกสารแนบ 1(หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี) 21 พฤษภาคม 2547
   เอกสารแนบ 2(ข้อมูลตลาดเครื่องดื่มพร้อมดื่ม) 10 สิงหาคม 2547
   เอกสารแนบ 3(คำอธิบายผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2547) 13 สิงหาคม 2547
   เอกสารแนบ 4(งบการเงิน งวด (31 ธันวาคม 2544)) 13 สิงหาคม 2547