กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บล.

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บล.

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

19 พฤษภาคม 2547

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

8 ตุลาคม 2547

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

13 ตุลาคม 2547

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

15 ตุลาคม 2547

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

ทิสโก้ บล.บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

8 ตุลาคม 2547

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

8 ตุลาคม 2547

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

8 ตุลาคม 2547

        ปัจจัยความเสี่ยง

8 ตุลาคม 2547

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

8 ตุลาคม 2547

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

8 ตุลาคม 2547

        การวิจัยและพัฒนา

8 ตุลาคม 2547

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

8 ตุลาคม 2547

        โครงการในอนาคต

8 ตุลาคม 2547

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

8 ตุลาคม 2547

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

8 ตุลาคม 2547

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

8 ตุลาคม 2547

        การควบคุมภายใน

8 ตุลาคม 2547

        รายการระหว่างกัน

8 ตุลาคม 2547

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

8 ตุลาคม 2547

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

8 ตุลาคม 2547

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

8 ตุลาคม 2547

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

24 กันยายน 2547

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

24 กันยายน 2547

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

19 พฤษภาคม 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547) 17 กันยายน 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(2546) 4 ตุลาคม 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(2545) 17 กันยายน 2547
   เอกสารแนบ 2(การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทที่เกี่ยวข้อง) 19 พฤษภาคม 2547