กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

18 พฤษภาคม 2547

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

16 กันยายน 2547

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

22 กันยายน 2547

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

23 กันยายน 2547

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิส


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

20 กันยายน 2547

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

20 กันยายน 2547

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

20 กันยายน 2547

        ปัจจัยความเสี่ยง

20 กันยายน 2547

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

20 กันยายน 2547

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

20 กันยายน 2547

        การวิจัยและพัฒนา

20 กันยายน 2547

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

20 กันยายน 2547

        โครงการในอนาคต

20 กันยายน 2547

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

20 กันยายน 2547

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

20 กันยายน 2547

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

20 กันยายน 2547

        การควบคุมภายใน

20 กันยายน 2547

        รายการระหว่างกัน

20 กันยายน 2547

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

20 กันยายน 2547

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

20 กันยายน 2547

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

20 กันยายน 2547

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

20 กันยายน 2547

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

20 กันยายน 2547

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

20 กันยายน 2547

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

18 พฤษภาคม 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ไตรมาสที่ 2 ปี 2547 - holding) 20 กันยายน 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2546 - holding) 20 กันยายน 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ไตรมาสที่ 2 ปี 2547) 20 กันยายน 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2545-2546) 20 กันยายน 2547