กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

19 มีนาคม 2547

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

7 กรกฎาคม 2547

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

14 กรกฎาคม 2547

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

15 กรกฎาคม 2547

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

เพลินจิตแอ็ดไวเซอรี่ บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

7 กรกฎาคม 2547

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

7 กรกฎาคม 2547

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

7 กรกฎาคม 2547

        ปัจจัยความเสี่ยง

7 กรกฎาคม 2547

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

7 กรกฎาคม 2547

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

7 กรกฎาคม 2547

        การวิจัยและพัฒนา

7 กรกฎาคม 2547

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

7 กรกฎาคม 2547

        โครงการในอนาคต

7 กรกฎาคม 2547

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

7 กรกฎาคม 2547

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

7 กรกฎาคม 2547

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

7 กรกฎาคม 2547

        การควบคุมภายใน

7 กรกฎาคม 2547

        รายการระหว่างกัน

7 กรกฎาคม 2547

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

7 กรกฎาคม 2547

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

7 กรกฎาคม 2547

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

7 กรกฎาคม 2547

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

7 กรกฎาคม 2547

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

7 กรกฎาคม 2547

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

7 กรกฎาคม 2547

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

7 กรกฎาคม 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ไตรมาส 1 ปี 2547) 7 กรกฎาคม 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2546) 7 กรกฎาคม 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2545) 7 กรกฎาคม 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2544) 7 กรกฎาคม 2547
   เอกสารแนบ 1(รายละเอียดเกี่ยวคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท) 4 มิถุนายน 2547
   เอกสารแนบ 2(ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย) 4 มิถุนายน 2547
   เอกสารแนบ 3(แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน) 4 มิถุนายน 2547
   เอกสารแนบ 8(แผนที่โครงการ) 7 กรกฎาคม 2547