กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

16 กุมภาพันธ์ 2547

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

8 มิถุนายน 2547

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

10 มิถุนายน 2547

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

11 มิถุนายน 2547

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) บล.บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

8 มิถุนายน 2547

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

8 มิถุนายน 2547

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

8 มิถุนายน 2547

        ปัจจัยความเสี่ยง

9 มิถุนายน 2547

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

24 พฤษภาคม 2547

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

24 พฤษภาคม 2547

        การวิจัยและพัฒนา

20 เมษายน 2547

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

20 เมษายน 2547

        โครงการในอนาคต

24 พฤษภาคม 2547

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

20 เมษายน 2547

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

8 มิถุนายน 2547

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

24 พฤษภาคม 2547

        การควบคุมภายใน

20 เมษายน 2547

        รายการระหว่างกัน

24 พฤษภาคม 2547

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

24 พฤษภาคม 2547

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

20 เมษายน 2547

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

8 มิถุนายน 2547

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

17 กุมภาพันธ์ 2547

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

8 มิถุนายน 2547

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

17 กุมภาพันธ์ 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2546 และ 2545) 24 พฤษภาคม 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2545 และ 2544) 17 กุมภาพันธ์ 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2544 และ 2543) 20 เมษายน 2547
   เอกสารแนบ 1(ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง) 24 พฤษภาคม 2547
   เอกสารแนบ 2(ข้อกำหนดสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ) 8 มิถุนายน 2547