กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

18 กันยายน 2546

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

8 ธันวาคม 2546

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

11 ธันวาคม 2546

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

12 ธันวาคม 2546

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

ซีมิโก้ บล.บมจ.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

8 ธันวาคม 2546

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

8 ธันวาคม 2546

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

8 ธันวาคม 2546

        ปัจจัยความเสี่ยง

8 ธันวาคม 2546

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

8 ธันวาคม 2546

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

8 ธันวาคม 2546

        การวิจัยและพัฒนา

8 ธันวาคม 2546

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

8 ธันวาคม 2546

        โครงการในอนาคต

8 ธันวาคม 2546

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

8 ธันวาคม 2546

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

8 ธันวาคม 2546

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

8 ธันวาคม 2546

        การควบคุมภายใน

8 ธันวาคม 2546

        รายการระหว่างกัน

8 ธันวาคม 2546

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

9 ธันวาคม 2546

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

8 ธันวาคม 2546

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

8 ธันวาคม 2546

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

8 ธันวาคม 2546

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

8 ธันวาคม 2546

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

19 กันยายน 2546
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(สิ้นปี 2543) 9 ธันวาคม 2546
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(สิ้นปี 2544) 9 ธันวาคม 2546
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(สิ้นปี 2545) 9 ธันวาคม 2546
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(6 เดือน และ 9 เดือน ปี 2546) 9 ธันวาคม 2546
   เอกสารแนบ 1(รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร) 19 กันยายน 2546
   เอกสารแนบ 2(ข้อมูลการดำรงตำแหน่งและผู้มีอำนาจในการควบคุมบริษัท) 19 กันยายน 2546
   เอกสารแนบ 3(รายงานการปฎิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี) 19 กันยายน 2546
   เอกสารแนบ 4(งบการเงินงวด 6 เดือน และ 9 เดือน ปี 2546) 9 ธันวาคม 2546