กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

28 สิงหาคม 2546

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

7 พฤศจิกายน 2546

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

12 พฤศจิกายน 2546

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

14 พฤศจิกายน 2546

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

บีที บล.บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

14 พฤศจิกายน 2546

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

13 พฤศจิกายน 2546

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

13 พฤศจิกายน 2546

        ปัจจัยความเสี่ยง

13 พฤศจิกายน 2546

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

13 พฤศจิกายน 2546

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

13 พฤศจิกายน 2546

        การวิจัยและพัฒนา

13 พฤศจิกายน 2546

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

13 พฤศจิกายน 2546

        โครงการในอนาคต

13 พฤศจิกายน 2546

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

13 พฤศจิกายน 2546

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

13 พฤศจิกายน 2546

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

13 พฤศจิกายน 2546

        การควบคุมภายใน

13 พฤศจิกายน 2546

        รายการระหว่างกัน

13 พฤศจิกายน 2546

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13 พฤศจิกายน 2546

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

13 พฤศจิกายน 2546

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

13 พฤศจิกายน 2546

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

13 พฤศจิกายน 2546

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

13 พฤศจิกายน 2546

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

13 พฤศจิกายน 2546

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

13 พฤศจิกายน 2546
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546) 13 พฤศจิกายน 2546
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(31 ธันวาคม 2545 - 2544) 13 พฤศจิกายน 2546
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(31 ธ.ค. 2544) 3 กันยายน 2546
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(31 ธ.ค. 2543) 3 กันยายน 2546