กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

ไทยโอเลฟินส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

ไทยโอเลฟินส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

10 กันยายน 2546

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

28 ตุลาคม 2546

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

29 ตุลาคม 2546

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

31 ตุลาคม 2546

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

28 ตุลาคม 2546

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

28 ตุลาคม 2546

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

28 ตุลาคม 2546

        ปัจจัยความเสี่ยง

28 ตุลาคม 2546

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

28 ตุลาคม 2546

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

28 ตุลาคม 2546

        การวิจัยและพัฒนา

28 ตุลาคม 2546

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

28 ตุลาคม 2546

        โครงการในอนาคต

28 ตุลาคม 2546

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

28 ตุลาคม 2546

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

28 ตุลาคม 2546

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

28 ตุลาคม 2546

        การควบคุมภายใน

28 ตุลาคม 2546

        รายการระหว่างกัน

28 ตุลาคม 2546

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

28 ตุลาคม 2546

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

28 ตุลาคม 2546

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

28 ตุลาคม 2546

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

28 ตุลาคม 2546

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

28 ตุลาคม 2546

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

13 ตุลาคม 2546
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด() 9 ตุลาคม 2546
   เอกสารแนบ 1() 28 ตุลาคม 2546
   เอกสารแนบ 2() 9 ตุลาคม 2546
   เอกสารแนบ 4(สรุปสัญญาที่สำคัญ) 28 ตุลาคม 2546