กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

19 สิงหาคม 2546

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

16 มกราคม 2547

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

22 มกราคม 2547

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

26 มกราคม 2547

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

ซีมิโก้ บล.บมจ.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

16 มกราคม 2547

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

16 มกราคม 2547

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

16 มกราคม 2547

        ปัจจัยความเสี่ยง

16 มกราคม 2547

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

16 มกราคม 2547

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

16 มกราคม 2547

        การวิจัยและพัฒนา

16 มกราคม 2547

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

16 มกราคม 2547

        โครงการในอนาคต

16 มกราคม 2547

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

16 มกราคม 2547

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

16 มกราคม 2547

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

16 มกราคม 2547

        การควบคุมภายใน

16 มกราคม 2547

        รายการระหว่างกัน

16 มกราคม 2547

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

16 มกราคม 2547

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

16 มกราคม 2547

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

16 มกราคม 2547

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

16 มกราคม 2547

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

16 มกราคม 2547

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

16 มกราคม 2547

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

19 สิงหาคม 2546
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2544) 19 สิงหาคม 2546
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2545) 19 สิงหาคม 2546
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ไตรมาส 3 ปี 2546) 4 ธันวาคม 2546
   เอกสารแนบ 1(Presentation) 18 ธันวาคม 2546
   เอกสารแนบ 3(ไตรมาส 3 ปี 2546) 4 ธันวาคม 2546