กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

15 กรกฎาคม 2546

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

29 กันยายน 2546

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

1 ตุลาคม 2546

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

3 ตุลาคม 2546

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

ทิสโก้ บล.บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

30 กันยายน 2546

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

27 กันยายน 2546

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

27 กันยายน 2546

        ปัจจัยความเสี่ยง

29 สิงหาคม 2546

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

29 สิงหาคม 2546

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

29 สิงหาคม 2546

        การวิจัยและพัฒนา

29 สิงหาคม 2546

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

29 สิงหาคม 2546

        โครงการในอนาคต

29 สิงหาคม 2546

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

16 กรกฎาคม 2546

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

29 สิงหาคม 2546

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

29 สิงหาคม 2546

        การควบคุมภายใน

16 กรกฎาคม 2546

        รายการระหว่างกัน

29 สิงหาคม 2546

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

28 ตุลาคม 2546

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

27 กันยายน 2546

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

16 กรกฎาคม 2546

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

16 กรกฎาคม 2546

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

16 กรกฎาคม 2546

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

16 กรกฎาคม 2546
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(2543-2544) 16 กรกฎาคม 2546
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(2544-2545) 16 กรกฎาคม 2546
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ไตรมาส1, 2546) 16 กรกฎาคม 2546
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546) 29 สิงหาคม 2546